รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

Vice President for Social Services
Associate Professor Dr. Chanwit Tiamboonprasert

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก

Assistant to the President for Social Services
Dr.Sompratana Wongboonnuk

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา

Assistant to the President for Social Services
Assistant Professor Dr.Tanomsak Srijhuntra

 

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนกิจการเพื่อสังคม
นางสมจิตต์ แก้วกัน

Acting Director, Social Services Office
Mrs.Somchit Kaewkan

 

หน่วยสารบรรณ

 

 

 

นางสาวจิราพร บุรีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 15925
chiraporn@g.swu.ac.th

 

 

นางสาวณัฐสุดา ปลอดโปร่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 15669
ging.natsuda@gmail.com

 

 

นางสาวกานดา ฟึสันเทียะ
คนงาน

ติดต่อ : 15925
kandasai1983@gmail.com

           

หน่วยการเงินและพัสดุ

       

 

 

 

นางสาวขนิษฐา  จันโทกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ : 11397
khanitta@g.swu.ac.th

 

 

 

นายอรรถพล  ขุนรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ : 15058
attaphon@g.swu.ac.th

 

 

 

นายเชษฐา  คล้ายไพฑูรย์
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ : 15058
chetthak@g.swu.ac.th

           

 

 

 

นายอธิมาตร  อินทรสิทธิ์
นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ : 15058
athimart@g.swu.ac.th

       
           

หน่วยบุคคล

         
 

 

 

 

 

       

 

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

นางสาวสุชาดา  เพ็ชรขาวเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ : 15925
suchadape@g.swu.ac.th

 

 

นายประพัฒน์  ดวงเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ : 15925
prapat@g.swu.ac.th

 

 

 

 

           

หน่วยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

       

 

 

 

นางสาวสิริพัฒน์  ชลคีรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 11399
siripatc@g.swu.ac.th

 

 

 

นางสาวสุมณกาญจน์  ชินฮาด
นักวิชาการศึกษา

ติดต่อ : 15669
sumonnakan@g.swu.ac.th

 

 

 

นายเฉลิมเกียรติ์  ทองจุน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 15928
chalermkiet@g.swu.ac.th

           

หน่วยติดตามและประเมินผล

       

 

 

 

นางสาวอารีรัตน์  ลาวน้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 15917, 15928
areeratl@g.swu.ac.th

 

 

 

นางสาวภาวิณี  เขมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 15917, 15928
pavinee@g.swu.ac.th

   
           

หน่วยประสานเครือข่าย

       

 

 

 

นางสาวสุรีรัตน์  หลีมานัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 15917, 15928
sureerat.swu@gmail.com

       

 

หน่วยประชาสัมพันธ์

 

 

 

นางสาวรษา  ประเสริฐศรี
นักประชาสัมพันธ์

ติดต่อ : 15925
rasa@g.swu.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

           

หน่วยพัฒนาชุมชน

       

 

 

 

นายไชยวัฒน์  พัฒโนทัย
นักพัฒนาชุมชน

ติดต่อ : 15917, 15928
chaiwatp@g.swu.ac.th

 

 

 

นางสาวจันทิมา  ศรีไกรยุทธ
นักพัฒนาชุมชน

ติดต่อ : 15058
juntimas@g.swu.ac.th

 

 

 

นางสาวอุมาพร  แสนคำภา
นักพัฒนาชุมชน

ติดต่อ : 15917, 15928
umapornsa@g.swu.ac.th

           

 

 

 

นายธิติวัฒน์  มากแสง
นักพัฒนาชุมชน

ติดต่อ : 15917, 15928
J.maksang@gmail.com

 

 

 

นางสาววัชรากรณ์  ถมจอหอ
นักพัฒนาชุมชน

ติดต่อ : 15917, 15928
jeed_khonburi17@hotmail.com

 

 

 

นางสาวปภาณัท  เตชธรรมนาถ
นักพัฒนาชุมชน

ติดต่อ : 15917, 15928
prapanut2531@gmail.com

           

หน่วยบริหารจัดการโครงการ

       

 

 

 

นางสาวปาริชาติ  ธูปขุนทด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 15917, 15928
nuckkung182528@gmail.com

 

 

 

นางสาวสุพิชชา  บุญชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 15917, 15928
supittcha@g.swu.ac.th

 

 

 

นายสิทธิโชค  ชูบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ติดต่อ : 15917, 15928
sittichok@g.swu.ac.th