content2covercontent1city 1university


สารจากรองอธิการบดีข่าวกิจกรรม

ประชุม ชี้แจงนโยบายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุม ชี้แจงนโยบายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำโดย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และทีมงาน ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงละครและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและข้อมูลการเตรียมความพร้อมแผนงานการพัฒนาจังหวัดครนายก และจังหวัดสระแก้วร่วมกันอย่างบูรณาการ แก่หัวหน้าโครงการฯ และผู้ที่สนใจ

0 Comments
ประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ"

ประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ"

21 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม คณะหัวหน้าโครงการด้านการศึกษาจาก ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม), ร.ร. สาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม), ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์ และทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาจ.สระแก้ว และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆในพื้นที่ เช่น สจล., ม.บูรพา, ม.วไลยอลงกรณ์ ณ ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

0 Comments
โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน

โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน ในวันที่ 15 -20 พ.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่า เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล และเปิดประสบการณ์ให้กับนิสิตได้เรียนรู้วิถีชุมชน ชาวบ้าน และการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม โดยจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่โรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นการให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ป่า โดยหวังผลว่าเยาวชนจะเป็นกระบอกเสียง เป็นพลังส่งถึง พ่อแม่ ผู้ปกครองในการมีจิตสำนึกในการอนุกรักษ์ป่า ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 January 2018

ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61

ส่วนกิจการเพื่อสังคมขอประกาศรายชือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61 และกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 2561

24 November 2017

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมใหญ่

6 November 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น (50 ท่าน) ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นาแห้ว จังหวัดเลย

9 August 2017

ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560

27 July 2017

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4 ปี'60

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560 (รวม 4 วัน 3 คืน)

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Download

   

   

 Web Link

 

  

  

  

 

  

 

VDO