content2coverค่ายจิตอาสาcontent


ข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน" เพื่อสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติสร้างดัชนีชี้วัดความสำคัญในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการคำนวณคะแนนตามตัวชี้วัด และวิธีการคำนวณคะแนนตามมิติต่างๆ และนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือน ที่เป็นรูปธรรม

0 Comments
นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก

นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก

วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 60 คน ในโครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก เก็บข้อมูลในลักษณะการสังเกตุ สัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชีพจำนวน 5 กลุ่มอาชีพ

0 Comments
มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มศว ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีคุณธรรมสร้างสุข 15 องค์กร จัดงาน “มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 และตลาดนัดความสุขชุมชนที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับ และนายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน

0 Comments
123

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 January 2017

ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมฯ รุ่นที่ 2 ปี 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 4 วัน 3 คืน)

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้.-

16 January 2017

รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน : ศึกษาความสุขมวลรวม อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปที่ 3 กิจกรรมครั้งที่ 3 อบรมการนำแผนสร้างความสุข สู่กิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยกิจกรรมที่จะให้นิสิตได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

6 January 2017

ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมฯ รุ่นที่ 1 ปี 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 1 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2560 (รวม 4 วัน 3 คืน)

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้.-

21 December 2016

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) ครั้งที่ 2

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีทักษะในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงของชุมชน

15 December 2016

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มีกำหนดจัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 ท่าน ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดจัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสาสำนึกรับใช้สังคมตามแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยการเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่ชุมชนและพัฒนาร่วมกับชุมชนในการต่อยอดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคม จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก หากท่านประสงค์ให้บุคลากรของท่านเข้าร่วมโครงการในรุ่นใด โปรดกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการดังแนบ หากรุ่นที่ท่านประสงค์เข้าร่วมมีจำนวนบุคลากรตอบรับครบตามจำนวนแล้ว ทางส่วนกิจการเพื่อสังคมจะขอพิจารณาเลือกรุ่นที่ยังไม่ครบตามจำนวนให้ท่าน และจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ :-

123456

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม