content2coverค่ายจิตอาสาcontent


ข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน" เพื่อสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติสร้างดัชนีชี้วัดความสำคัญในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการคำนวณคะแนนตามตัวชี้วัด และวิธีการคำนวณคะแนนตามมิติต่างๆ และนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือน ที่เป็นรูปธรรม

0 Comments
นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก

นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก

วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 60 คน ในโครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก เก็บข้อมูลในลักษณะการสังเกตุ สัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชีพจำนวน 5 กลุ่มอาชีพ

0 Comments
มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มศว ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีคุณธรรมสร้างสุข 15 องค์กร จัดงาน “มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 และตลาดนัดความสุขชุมชนที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับ และนายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน

0 Comments
123

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 November 2016

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)

ส่วนงานกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน

13 June 2015

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่น Admission

นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่น Admission

9 June 2015

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้วยศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการเงินและพัสดุ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบาย และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมพัทยาดิสคัพเวอรี่บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

2 June 2015

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตรุ่นที่ 3

19 May 2015

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตรุ่นที่ 2

123456

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม