content2coverค่ายจิตอาสาcontent


ข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน" เพื่อสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติสร้างดัชนีชี้วัดความสำคัญในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการคำนวณคะแนนตามตัวชี้วัด และวิธีการคำนวณคะแนนตามมิติต่างๆ และนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือน ที่เป็นรูปธรรม

0 Comments
นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก

นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก

วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 60 คน ในโครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก เก็บข้อมูลในลักษณะการสังเกตุ สัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชีพจำนวน 5 กลุ่มอาชีพ

0 Comments
มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

มศว ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีคุณธรรมสร้างสุข 15 องค์กร จัดงาน “มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 และตลาดนัดความสุขชุมชนที่วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับ และนายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน

0 Comments
123

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 May 2015

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคำขวัญพร้อมภาพประกอบในหัวข้อ “การรณรงค์เพื่อการคัดแยกขยะ”

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ขอเชิญชวน นิสิต และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล

23 April 2015

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับกองกิจการนิสิต และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

123456

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม