content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

0 Comments
โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 9c ชั้น 6 ตึกสำนักงานอธิการบดี

วิทยากรผู้ให้ความรู้จากคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

0 Comments
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 May 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 3 : สัมมนาเรื่องงานบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การสร้างสรรค์งานวิจัย วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่นำไปสู่แนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานวิจัย

20 April 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

ด้วย ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว และตรงตามเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถของชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้.-

24 January 2017

ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมฯ รุ่นที่ 2 ปี 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 4 วัน 3 คืน)

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้.-

16 January 2017

รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน : ศึกษาความสุขมวลรวม อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปที่ 3 กิจกรรมครั้งที่ 3 อบรมการนำแผนสร้างความสุข สู่กิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยกิจกรรมที่จะให้นิสิตได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

6 January 2017

ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมฯ รุ่นที่ 1 ปี 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 1 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2560 (รวม 4 วัน 3 คืน)

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้.-

123456789

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจำปี

                         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม