content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 3)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 3)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 3)

กิจกรรมที่ 1 บรรยายเรื่องการขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

 

0 Comments
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

เปิดประชุมโดยประธานกรรมการ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

0 Comments
กิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2563  Happy New Year 2020 SWU in Wonderland “ดินแดนมหัศจรรย์”

กิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2563 Happy New Year 2020 SWU in Wonderland “ดินแดนมหัศจรรย์”

ในวันที่ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมใจกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 70 รูป

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 June 2017

การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนทั่วไป นั้น

17 May 2017

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ กองกิจการนิสิต และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม"
กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 150 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน

17 May 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 3 : สัมมนาเรื่องงานบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การสร้างสรรค์งานวิจัย วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่นำไปสู่แนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานวิจัย

20 April 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

ด้วย ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว และตรงตามเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถของชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้.-

24 January 2017

ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมฯ รุ่นที่ 2 ปี 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 (รวม 4 วัน 3 คืน)

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งด้านล่างนี้.-

First12345678910

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

รายงานประจำปี

         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม