content2covercontent1city 1university


สารจากรองอธิการบดีข่าวกิจกรรม

ประชุม ชี้แจงนโยบายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุม ชี้แจงนโยบายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำโดย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และทีมงาน ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงละครและการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและข้อมูลการเตรียมความพร้อมแผนงานการพัฒนาจังหวัดครนายก และจังหวัดสระแก้วร่วมกันอย่างบูรณาการ แก่หัวหน้าโครงการฯ และผู้ที่สนใจ

0 Comments
ประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ"

ประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ"

21 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม คณะหัวหน้าโครงการด้านการศึกษาจาก ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม), ร.ร. สาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม), ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์ และทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาจ.สระแก้ว และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆในพื้นที่ เช่น สจล., ม.บูรพา, ม.วไลยอลงกรณ์ ณ ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

0 Comments
โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน

โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน ในวันที่ 15 -20 พ.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่า เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล และเปิดประสบการณ์ให้กับนิสิตได้เรียนรู้วิถีชุมชน ชาวบ้าน และการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม โดยจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่โรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นการให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ป่า โดยหวังผลว่าเยาวชนจะเป็นกระบอกเสียง เป็นพลังส่งถึง พ่อแม่ ผู้ปกครองในการมีจิตสำนึกในการอนุกรักษ์ป่า ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 April 2015

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับกองกิจการนิสิต และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Download

   

   

 Web Link

 

  

  

  

 

  

 

VDO