content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

0 Comments
โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 9c ชั้น 6 ตึกสำนักงานอธิการบดี

วิทยากรผู้ให้ความรู้จากคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

0 Comments
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 December 2016

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) ครั้งที่ 2

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 2 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีทักษะในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงของชุมชน

15 December 2016

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มีกำหนดจัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 ท่าน ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดจัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสาสำนึกรับใช้สังคมตามแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยการเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่ชุมชนและพัฒนาร่วมกับชุมชนในการต่อยอดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคม จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก หากท่านประสงค์ให้บุคลากรของท่านเข้าร่วมโครงการในรุ่นใด โปรดกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการดังแนบ หากรุ่นที่ท่านประสงค์เข้าร่วมมีจำนวนบุคลากรตอบรับครบตามจำนวนแล้ว ทางส่วนกิจการเพื่อสังคมจะขอพิจารณาเลือกรุ่นที่ยังไม่ครบตามจำนวนให้ท่าน และจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ :-

8 November 2016

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)

ส่วนงานกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาศักยภาพหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการ ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการฝึก Facilitator สำหรับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน

13 June 2015

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่น Admission

นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่น Admission

9 June 2015

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้วยศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการเงินและพัสดุ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบาย และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมพัทยาดิสคัพเวอรี่บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

123456789

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจำปี

                         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม