content2covercontentEnt5


ข่าวกิจกรรม

ประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ"

ประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ"

21 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม คณะหัวหน้าโครงการด้านการศึกษาจาก ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม), ร.ร. สาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม), ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์ และทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาจ.สระแก้ว และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆในพื้นที่ เช่น สจล., ม.บูรพา, ม.วไลยอลงกรณ์ ณ ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

0 Comments
โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน

โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน ในวันที่ 15 -20 พ.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่า เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล และเปิดประสบการณ์ให้กับนิสิตได้เรียนรู้วิถีชุมชน ชาวบ้าน และการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม โดยจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่โรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นการให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ป่า โดยหวังผลว่าเยาวชนจะเป็นกระบอกเสียง เป็นพลังส่งถึง พ่อแม่ ผู้ปกครองในการมีจิตสำนึกในการอนุกรักษ์ป่า ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

0 Comments
มศว เปิดตัวกิจกรรมโดนใจนักวิ่ง “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

มศว เปิดตัวกิจกรรมโดนใจนักวิ่ง “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

19 เมษายน 2561 มศว จัดงานแถลงข่าว “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม เวลา 13.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองแสง, เขื่อนขุนด่านปราการชล และจังหวัดนครนายก จับมือจัดงาน “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” กิจกรรมโดนใจคนรักสุขภาพ ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 นี้!

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 April 2015

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับนิสิต

ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ร่วมกับกองกิจการนิสิต และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Add Content...