content2covercontent1city 1university


สารจากรองอธิการบดีข่าวกิจกรรม

มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

17 - 20 พ.ย. 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสาจากคณะพลศึกษา และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ที่บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก และที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ชุมชนได้ใช้ด้านการเกษตร และสัตว์ป่าได้อาศัยแหล่งน้ำในการดำรงชีพ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตในการรับใช้สังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ในโครงการฝายอนุรักษ์เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน

0 Comments
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย
จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1

0 Comments
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม ระหว่างบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย นายวนัส ไต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และนายจักริน ไต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียงด้วยพลังชุมชน ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0 Comments
First234567891011

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 4 (วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

9 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

21 June 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 2 (วันที่ 27-30 มิถุนายน 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

28 May 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 1 (วันที่ 6-9 มิถุนายน 2561) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้ง

23 May 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Download

   

   

 Web Link

 

  

  

  

 

  

 

VDO