content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

อบรมอาชีพช่างตัดผมชายสร้างรายได้สู่ชุมชน

อบรมอาชีพช่างตัดผมชายสร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 6 - 10 ก.พ. 61 ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว โดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ได้จัดอบรมอาชีพช่างตัดผมชายให้กับชุมชน ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยมีเด็กนักเรียนมาเป็นหุ่นให้ตัดผมทุกวันกว่า 100 คน จาก 4 โรงเรียน มีโรงเรียนหนองแวง โรงเรียนหนองมั่ง โรงเรียนหนองเม็ก และโรงเรียนหนองเสม็ดทำให้ประหยัดค่าใชจ่ายในการตัดผมเดือนนี้ของผู้ปกครองรวมแล้ว 1,000 กว่าบาท และผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถสอบผ่าน นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

0 Comments
ส่วนกิจการเพื่อสังคมนำคณะผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาต้นแบบสร้างรายได้-ตอบแทนแผ่นดิน...

ส่วนกิจการเพื่อสังคมนำคณะผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาต้นแบบสร้างรายได้-ตอบแทนแผ่นดิน...

เมื่อวันที่ 23-26 มกราคม 2561 ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม : กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัมมนาโครงการสร้างแรงบันดาลใจผู้ปฏิบัติงานผ่านแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา

0 Comments
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน

0 Comments
First567891011121314

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 July 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 4

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

25 June 2019

ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

19 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

5 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ จ.สระแก้ว

27 May 2019

ประกาศเปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2  (ประมาณ 150-200 คน) ณ จังหวัดสระแก้ว  : วันพุธที่ 12  – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

123456789

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจำปี

                         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม