content2coverค่ายจิตอาสาcontent


ข่าวกิจกรรม

มศว รักษ์คลองแสนแสบ

มศว รักษ์คลองแสนแสบ

24 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา เป็นประธานในการเปิดโครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยการรณรงค์เทน้ำจุลินทรีย์บำบัดน้ำและเทผงจุลินทรีย์บำบัดลงก้นคลองแสนแสบตั้งแต่ท่าเรือ มศว ประสานมิตร จนถึงท่าเรือโรงเรียนวิจิตรวิทยาคลองตัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์คลองแสนแสบของชาวบ้านในชุมชน อาจารย์ นิสิต และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

0 Comments
มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

17 - 20 พ.ย. 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสาจากคณะพลศึกษา และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ที่บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก และที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ชุมชนได้ใช้ด้านการเกษตร และสัตว์ป่าได้อาศัยแหล่งน้ำในการดำรงชีพ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตในการรับใช้สังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ในโครงการฝายอนุรักษ์เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน

0 Comments
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย
จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1

0 Comments
123

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 January 2018

ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61

ส่วนกิจการเพื่อสังคมขอประกาศรายชือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61 และกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 2561

24 November 2017

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมใหญ่

6 November 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น (50 ท่าน) ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นาแห้ว จังหวัดเลย

9 October 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม กำหนดจัดโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 ท่าน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนมกราคม 2561

9 August 2017

ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว

ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560

123456

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม