content2covercontentEnt5


ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

โครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานกับการบริหารจัดการพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน “ระยะที่3 ธนาคารกุ้งก้ามแดงและธนาคารต้นไม้” กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ระหว่างวันที่ 9-11เมษายน2561 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดโดย ส่วนพัฒนากิจการเพื่อสังคม มศว ร่วมกับ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

0 Comments
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ " โดยมีคุณครูที่เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 50 ท่าน จาก 20 โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 สระแก้ว, สังกัด สพม. เขต 7 และสังกัดเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

0 Comments
มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

วันที่ 2 - 6 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบชุดการสอนกลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา : อาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อให้ครูกลุ่มสาระงานอาชีพฯ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว จำนวนกว่า 30 ท่าน นำไปสอนลูกศิษย์ระดับมัธยมศึกษา ในเทอมหน้าที่จะถึงนี้ เพื่อให้นักเรียนที่จบระดับมัธยมปลายที่ไม่มีทุนทรัพย์เรียนต่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทัพยาพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 4 (วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

9 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

21 June 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 2 (วันที่ 27-30 มิถุนายน 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

28 May 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 1 (วันที่ 6-9 มิถุนายน 2561) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้ง

23 May 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Add Content...