content2covercontentEnt5


ข่าวกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

26 - 27 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมงาน จากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ ของเขตการศึกษาที่ 2 จังหวัดสระแก้ว โดยมีคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน จาก 25 โรงเรียน การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้มีผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก หลังจากอบรมแล้วผู้เข้าร่วมสามารถสร้างเว็บไซด์ให้กับโรงเรียนของตนเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดการเรียนการสอน ผ่านทางเว็บไซด์นี้อีกด้วย

0 Comments
เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย คณาจารย์ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการ "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดสระแก้ว" ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จังหวัดสระแก้ว

0 Comments
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในหัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องของการออกกำลังกาย ท่ายืดกล้ามเนื้อลดอาการการปวดเมื่อย ท่าบริหารร่างกายป้องกันบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม สาธิตการทำยาหม่อง สาธิตการทำสบู่สมุนไพร ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 4 (วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

9 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

21 June 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 2 (วันที่ 27-30 มิถุนายน 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

28 May 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 1 (วันที่ 6-9 มิถุนายน 2561) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้ง

23 May 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Add Content...