content2covercontentEngagement


ข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ ผศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ และอ.ภัทรสุดา ไชยสุภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิดด้วยกัน

0 Comments
ค่ายจิตอาสา มศว รุ่นแรก ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายช่วยชุมชนชาวนาแห้วมีน้ำหน้าแล้ง ถอดบทเรียน “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

ค่ายจิตอาสา มศว รุ่นแรก ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายช่วยชุมชนชาวนาแห้วมีน้ำหน้าแล้ง ถอดบทเรียน “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม และทีมเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรชาว มศว ที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายจิตอาสารับใช้สังคม รุ่น 1 ประมาณ 60 คน ออกเดินทางไปยังอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ที่ตั้งของศูนย์ มศว นาแห้ว เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาในกิจกรรมของการสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชนชาวนาแห้ว ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ณ อ.นาแห้ว จ.เลย

0 Comments
ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน" เพื่อสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติสร้างดัชนีชี้วัดความสำคัญในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการคำนวณคะแนนตามตัวชี้วัด และวิธีการคำนวณคะแนนตามมิติต่างๆ และนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือน ที่เป็นรูปธรรม

0 Comments
123456

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 February 2018

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจีน นำคณะนักดนตรีและนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากเมืองหางโจวมาจัดแสดง ในโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี เวลา 17.00น. เป็นต้นไป

1 February 2018

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

24 January 2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ตามที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะนักอำนวย (Facilitator) ปี 2561 วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา (NAVELA) จังหวัดราชบุรี  จำนวน 30 คน

15 January 2018

ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61

ส่วนกิจการเพื่อสังคมขอประกาศรายชือบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61 และกำหนดการในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 2561

24 November 2017

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมใหญ่

123456

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม