content2covercontentEnt5


ข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอล

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอล

วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และทีมงาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อสื่อสารการศึกษา ให้กับครูโรงเรียนต่างๆ ของเขตการศึกษาที่ 2 จ.สระแก้ว โดยมีคุณครูจำนวน 42 คน จาก 22 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้หลังจากอบรมผู้เข้าร่วมมีทักษะในการถ่ายภาพเพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์

0 Comments
ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดการประชุม แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เป็นประธาน ในการประชุมร่วมกับ คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบองค์รวม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ พื้นที่บ้านโต้นโมเดล อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

0 Comments
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4"

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4"

วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561 ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4" และมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรชุมชน หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และหลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ 120 ท่าน จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 4 (วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

9 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

21 June 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 2 (วันที่ 27-30 มิถุนายน 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

28 May 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 1 (วันที่ 6-9 มิถุนายน 2561) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้ง

23 May 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Add Content...