content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน

โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน ในวันที่ 15 -20 พ.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่า เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล และเปิดประสบการณ์ให้กับนิสิตได้เรียนรู้วิถีชุมชน ชาวบ้าน และการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม โดยจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่โรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นการให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ป่า โดยหวังผลว่าเยาวชนจะเป็นกระบอกเสียง เป็นพลังส่งถึง พ่อแม่ ผู้ปกครองในการมีจิตสำนึกในการอนุกรักษ์ป่า ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

0 Comments
มศว เปิดตัวกิจกรรมโดนใจนักวิ่ง “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

มศว เปิดตัวกิจกรรมโดนใจนักวิ่ง “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

19 เมษายน 2561 มศว จัดงานแถลงข่าว “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม เวลา 13.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองแสง, เขื่อนขุนด่านปราการชล และจังหวัดนครนายก จับมือจัดงาน “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” กิจกรรมโดนใจคนรักสุขภาพ ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 นี้!

0 Comments
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

โครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานกับการบริหารจัดการพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน “ระยะที่3 ธนาคารกุ้งก้ามแดงและธนาคารต้นไม้” กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ระหว่างวันที่ 9-11เมษายน2561 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดโดย ส่วนพัฒนากิจการเพื่อสังคม มศว ร่วมกับ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 July 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 4

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

25 June 2019

ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

19 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

5 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ จ.สระแก้ว

27 May 2019

ประกาศเปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2  (ประมาณ 150-200 คน) ณ จังหวัดสระแก้ว  : วันพุธที่ 12  – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

123456789

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจำปี

                         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม