content2covercontentEnt5


ข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนกิจการเพื่อสังคม โดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย โดยมี ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกุล และทีมวิจัยเป็นวิทยากรร่วมกับนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยนำเอางานวิจัยด้านเตาเผา ที่จดอนุสิทธิบัตร ของ มศว ร่วมกับนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ ไปถ่ายทอดกระบวนการเผาให้กับชุมชน ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย

0 Comments
ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561

ส่วนกิจการเพื่อสังคม (สส.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมเป็นประธาน วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0 Comments
อบรมด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา

อบรมด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา

16 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวเปิดงานโครงการอบรมด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว จ.เลย โดยมี รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง คณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ นำนิสิตจากคณะศิลปกรรม จำนวน 20 คน มาร่วมเรียนรู้ในครั้งนื้ ถือว่าเป็นโครงการแรกของ มศว ที่มาให้บริการวิชาการด้านการศึกษาที่ จ.เลย ในครั้งนี้ได้ร่วมเป็นแบบให้กับศิลปินได้วาดภาพจากเมล็ดกาแฟและนมสดอีกด้วย

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 4 (วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

9 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

21 June 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 2 (วันที่ 27-30 มิถุนายน 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

28 May 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 1 (วันที่ 6-9 มิถุนายน 2561) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้ง

23 May 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Add Content...