content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ " โดยมีคุณครูที่เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 50 ท่าน จาก 20 โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 สระแก้ว, สังกัด สพม. เขต 7 และสังกัดเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

0 Comments
มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

วันที่ 2 - 6 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบชุดการสอนกลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา : อาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อให้ครูกลุ่มสาระงานอาชีพฯ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว จำนวนกว่า 30 ท่าน นำไปสอนลูกศิษย์ระดับมัธยมศึกษา ในเทอมหน้าที่จะถึงนี้ เพื่อให้นักเรียนที่จบระดับมัธยมปลายที่ไม่มีทุนทรัพย์เรียนต่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทัพยาพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

0 Comments
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

26 - 27 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมงาน จากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ ของเขตการศึกษาที่ 2 จังหวัดสระแก้ว โดยมีคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน จาก 25 โรงเรียน การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้มีผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก หลังจากอบรมแล้วผู้เข้าร่วมสามารถสร้างเว็บไซด์ให้กับโรงเรียนของตนเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดการเรียนการสอน ผ่านทางเว็บไซด์นี้อีกด้วย

0 Comments
12345678910Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 July 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 4

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

25 June 2019

ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

19 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

5 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ จ.สระแก้ว

27 May 2019

ประกาศเปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2  (ประมาณ 150-200 คน) ณ จังหวัดสระแก้ว  : วันพุธที่ 12  – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

123456789

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจำปี

                         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม