content2covercontent1city 1university


สารจากรองอธิการบดีข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการเพื่อสังคมนำคณะผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาต้นแบบสร้างรายได้-ตอบแทนแผ่นดิน...

ส่วนกิจการเพื่อสังคมนำคณะผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาต้นแบบสร้างรายได้-ตอบแทนแผ่นดิน...

เมื่อวันที่ 23-26 มกราคม 2561 ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม : กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัมมนาโครงการสร้างแรงบันดาลใจผู้ปฏิบัติงานผ่านแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา

0 Comments
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน

0 Comments
มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”

22 มกราคม 2561 มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลหนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ประธานโครงการ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้าย เพื่อเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้

0 Comments
First234567891011

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 4 (วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

9 July 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

21 June 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 2 (วันที่ 27-30 มิถุนายน 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

28 May 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 1 (วันที่ 6-9 มิถุนายน 2561) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้ง

23 May 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคมหนังสือรายงานประจำปี

   

Download

   

   

 Web Link

 

  

  

  

 

  

 

VDO