content2covercontentCampEnt5


ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน

0 Comments
มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”

22 มกราคม 2561 มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลหนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ประธานโครงการ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้าย เพื่อเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้

0 Comments
ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด

ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ ผศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ และอ.ภัทรสุดา ไชยสุภา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิดด้วยกัน

0 Comments
First234567891011

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 June 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 2 (วันที่ 27-30 มิถุนายน 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ

28 May 2018

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 1 (วันที่ 6-9 มิถุนายน 2561) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้ง

23 May 2018

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

16 May 2018

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 200 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน ***(เฉพาะรุ่นที่ 1 จำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น)

30 April 2018

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ

ด้วยนายเก่งเทียม แซ่แต้ บิดาของ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบำเพ็ญเหนือ เสรีไทย 60 เขตมีนบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

1234567

ปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม