content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดการประชุม แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เป็นประธาน ในการประชุมร่วมกับ คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบองค์รวม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ พื้นที่บ้านโต้นโมเดล อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

0 Comments
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4"

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4"

วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561 ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4" และมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรชุมชน หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และหลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ 120 ท่าน จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก

0 Comments
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนกิจการเพื่อสังคม โดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย โดยมี ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกุล และทีมวิจัยเป็นวิทยากรร่วมกับนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยนำเอางานวิจัยด้านเตาเผา ที่จดอนุสิทธิบัตร ของ มศว ร่วมกับนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ ไปถ่ายทอดกระบวนการเผาให้กับชุมชน ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย

0 Comments
First3456789101112Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 July 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 4

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

25 June 2019

ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

19 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

5 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ จ.สระแก้ว

27 May 2019

ประกาศเปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2  (ประมาณ 150-200 คน) ณ จังหวัดสระแก้ว  : วันพุธที่ 12  – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

123456789

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานประจำปี

                         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม