MotherDayK-101city 1universityking-10


ข่าวกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ " โดยมีคุณครูที่เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 50 ท่าน จาก 20 โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 สระแก้ว, สังกัด สพม. เขต 7 และสังกัดเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

0 Comments
มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

วันที่ 2 - 6 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบชุดการสอนกลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา : อาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อให้ครูกลุ่มสาระงานอาชีพฯ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว จำนวนกว่า 30 ท่าน นำไปสอนลูกศิษย์ระดับมัธยมศึกษา ในเทอมหน้าที่จะถึงนี้ เพื่อให้นักเรียนที่จบระดับมัธยมปลายที่ไม่มีทุนทรัพย์เรียนต่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทัพยาพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

0 Comments
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

26 - 27 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมงาน จากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ ของเขตการศึกษาที่ 2 จังหวัดสระแก้ว โดยมีคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน จาก 25 โรงเรียน การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้มีผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก หลังจากอบรมแล้วผู้เข้าร่วมสามารถสร้างเว็บไซด์ให้กับโรงเรียนของตนเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดการเรียนการสอน ผ่านทางเว็บไซด์นี้อีกด้วย

0 Comments
First45679111213Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 June 2020

โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19

โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยจ้างงานตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 

ระหว่าง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 โดยเปิดรับสมัคร จำนวน 40 อัตรา แบ่งตามพื้นที่ตำบลละ 10 อัตรา ดังนี้ ต.หนองหมากฝ้าย ต.หนองน้ำใส ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2563

9 December 2019

ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม  มีกำหนดจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563              

ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร จำนวน 50 ท่าน

15 October 2019

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ขอแแจ้งรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมเป็นประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตังแต่วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562

 

13 July 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 4

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

25 June 2019

ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

12345679Last

สารรองอธิการบดีDownload

  

 Web Link

 

 

  

Facebook Fanpage

รายงานประจำปี

         

รายงานผลการติดตาม

VDO