content2covercontent1city 1universityCamp-S1king-10


ข่าวกิจกรรม

มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

วันที่ 2 - 6 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบชุดการสอนกลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา : อาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อให้ครูกลุ่มสาระงานอาชีพฯ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว จำนวนกว่า 30 ท่าน นำไปสอนลูกศิษย์ระดับมัธยมศึกษา ในเทอมหน้าที่จะถึงนี้ เพื่อให้นักเรียนที่จบระดับมัธยมปลายที่ไม่มีทุนทรัพย์เรียนต่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทัพยาพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

0 Comments
พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

26 - 27 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมงาน จากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ ของเขตการศึกษาที่ 2 จังหวัดสระแก้ว โดยมีคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน จาก 25 โรงเรียน การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้มีผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก หลังจากอบรมแล้วผู้เข้าร่วมสามารถสร้างเว็บไซด์ให้กับโรงเรียนของตนเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดการเรียนการสอน ผ่านทางเว็บไซด์นี้อีกด้วย

0 Comments
เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย คณาจารย์ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการ "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดสระแก้ว" ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จังหวัดสระแก้ว

0 Comments
First45678910111213Last

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 December 2019

ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม  มีกำหนดจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563              

ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร จำนวน 50 ท่าน

15 October 2019

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ขอแแจ้งรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมเป็นประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตังแต่วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562

 

13 July 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 4

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562) ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

25 June 2019

ประกาศรายชื่อสำรอง โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

19 June 2019

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 3

วันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2562 ณ จ.สระแก้ว

12345678910Last

สารรองอธิการบดีDownload

 

  

 Web Link

 

 

 

 

รายงานประจำปี

         

VDOปฏิทินปฏิบัติงานส่วนกิจการเพื่อสังคม