ข่าวทั้งหมด

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน
Rasa Prasertsri

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน" เพื่อสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติสร้างดัชนีชี้วัดความสำคัญในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการคำนวณคะแนนตามตัวชี้วัด และวิธีการคำนวณคะแนนตามมิติต่างๆ และนำไปเชื่อมโยงกับการเลื่อนเงินเดือน ที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติ โดยมี นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล และ นางสาวภคมน เวชประสิทธิ์ จากคณะแพทยศาสตร์ มศว เป็นวิทยากร ณ โรงแรม อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Previous Article นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก
Next Article ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2 ปี 61
Print
32

Name:
Email:
Subject:
Message:
x