ที่อยู่

ส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15669
โทรสาร 0-2649-5749