Search
× Search
image

ข้อมูล &
เอกสาร

สำหรับเผยแพร่

ข้อมูลการดำเนินงาน

 Title Clicks
ข้อมูลนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลพื้นที่ ปี 2564 องครักษ์ โมเดลDownload294
ข้อมูลนำเสนอแผนกิจกรรม ปี 2565 องครักษ์ โมเดลDownload129
ข้อมูลสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับตำบลDownload179
รายงานความก้าวหน้า U2T 11 ตำบล ก.พ.-ส.ค. 64Download143
รายงานความก้าวหน้า U2T 11 ตำบล ก.ย.-ต.ค. 64Download132
รายงานความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Re-inventing University มศว รอบ 6 เดือน ระหว่าง มี.ค.-ส.ค. 66Download120
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDownload135
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม: องครักษ์ โมเดล 2565Download83
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม: อโศก โมเดล 2565Download48
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SWU U2T 2564Download62
รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T จังหวัดนครนายกDownload224
รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T จังหวัดสระแก้วDownload118
สรุปผลการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2548-2565Download263

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T จังหวัดนครนายก ปี 2564

 Title Clicks
U2T ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload108
U2T ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload92
U2T ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload209
U2T ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload107
U2T ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload165
U2T ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload669
U2T ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload95
U2T ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload100
U2T ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload103
U2T ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload246
U2T ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload10336
U2T ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload99
U2T ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload101
U2T ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload101
U2T ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload87
U2T ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload93
U2T ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload450
U2T ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload137
U2T ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload96
U2T ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload117
U2T ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload394

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T จังหวัดสระแก้ว ปี 2564

 Title Clicks
U2T ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วDownload225
U2T ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload517
U2T ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วDownload152
U2T ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วDownload118
U2T ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วDownload119
U2T ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload211
U2T ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload74
U2T ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload213
U2T ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload113
U2T ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload95
U2T ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload208

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดนครนายก ปี 2565

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload112
U2T for BCG ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload72
U2T for BCG ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload69
U2T for BCG ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload116
U2T for BCG ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload73
U2T for BCG ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload50
U2T for BCG ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload50
U2T for BCG ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload47
U2T for BCG ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload67
U2T for BCG ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload62
U2T for BCG ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload65
U2T for BCG ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload68
U2T for BCG ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload68
U2T for BCG ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload91
U2T for BCG ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload64
U2T for BCG ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload192
U2T for BCG ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload50
U2T for BCG ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload78
U2T for BCG ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload45
U2T for BCG ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload63
U2T for BCG ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload46
U2T for BCG ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload70
U2T for BCG ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload50

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดนนทบุรี ปี 2565

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload55
U2T for BCG ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีDownload41
U2T for BCG ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีDownload36
U2T for BCG ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีDownload34
U2T for BCG ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload71
U2T for BCG ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload76
U2T for BCG ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload37
U2T for BCG ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload45
U2T for BCG ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload43
U2T for BCG ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload44
U2T for BCG ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีDownload71
U2T for BCG ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีDownload37
U2T for BCG ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload47

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2565

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload23
U2T for BCG ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload26
U2T for BCG ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload51
U2T for BCG ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload67
U2T for BCG ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload56
U2T for BCG ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload27
U2T for BCG ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload18
U2T for BCG ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload28
U2T for BCG ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload44
U2T for BCG ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload27
U2T for BCG ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload55
U2T for BCG ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload72
U2T for BCG ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload86
U2T for BCG ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload93
U2T for BCG ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload80
U2T for BCG ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload270
U2T for BCG ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload41
U2T for BCG ตำบลหัวเวียงและตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload20

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดสระบุรี ปี 2565

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดอ่างทอง ปี 2565

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15669
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top