Search
× Search
image

ข้อมูล &
เอกสาร

สำหรับเผยแพร่

ข้อมูลการดำเนินงาน

 Title Clicks
ข้อมูลนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลพื้นที่ ปี 2564 องครักษ์ โมเดลDownload175
ข้อมูลนำเสนอแผนกิจกรรม ปี 2565 องครักษ์ โมเดลDownload92
ข้อมูลสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับตำบลDownload125
รายงานความก้าวหน้า U2T 11 ตำบล ก.พ.-ส.ค. 64Download99
รายงานความก้าวหน้า U2T 11 ตำบล ก.ย.-ต.ค. 64Download80
รายงานความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย Re-inventing University มศว รอบ 6 เดือน ระหว่าง มี.ค.-ส.ค. 66Download8
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDownload20
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม: องครักษ์ โมเดล 2565Download46
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม: อโศก โมเดล 2565Download29
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SWU U2T 2564Download42
รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T จังหวัดนครนายกDownload81
รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T จังหวัดสระแก้วDownload76
สรุปผลการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2548-2565Download187

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T จังหวัดนครนายก ปี 2564

 Title Clicks
U2T ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload85
U2T ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload68
U2T ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload169
U2T ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload83
U2T ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload105
U2T ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload564
U2T ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload70
U2T ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload68
U2T ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload77
U2T ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload146
U2T ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload10270
U2T ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload74
U2T ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload74
U2T ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload70
U2T ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload64
U2T ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload70
U2T ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload227
U2T ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload81
U2T ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload73
U2T ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload70
U2T ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload234

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T จังหวัดสระแก้ว ปี 2564

 Title Clicks
U2T ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วDownload83
U2T ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload230
U2T ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วDownload104
U2T ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วDownload70
U2T ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วDownload76
U2T ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload70
U2T ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload40
U2T ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload70
U2T ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload68
U2T ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload66
U2T ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload72

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดนครนายก ปี 2565

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload62
U2T for BCG ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload33
U2T for BCG ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload29
U2T for BCG ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload51
U2T for BCG ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload29
U2T for BCG ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload26
U2T for BCG ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload25
U2T for BCG ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload26
U2T for BCG ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload24
U2T for BCG ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload23
U2T for BCG ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload25
U2T for BCG ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload39
U2T for BCG ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload27
U2T for BCG ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload31
U2T for BCG ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload26
U2T for BCG ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload85
U2T for BCG ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload26
U2T for BCG ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload32
U2T for BCG ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload25
U2T for BCG ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload33
U2T for BCG ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload24
U2T for BCG ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload28
U2T for BCG ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload25

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดนนทบุรี ปี 2565

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload24
U2T for BCG ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีDownload17
U2T for BCG ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีDownload15
U2T for BCG ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีDownload13
U2T for BCG ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload26
U2T for BCG ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload28
U2T for BCG ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload18
U2T for BCG ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload20
U2T for BCG ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload17
U2T for BCG ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload15
U2T for BCG ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีDownload38
U2T for BCG ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีDownload16
U2T for BCG ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload19

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2565

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload8
U2T for BCG ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload6
U2T for BCG ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload24
U2T for BCG ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload26
U2T for BCG ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload29
U2T for BCG ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload6
U2T for BCG ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload4
U2T for BCG ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload8
U2T for BCG ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload25
U2T for BCG ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload9
U2T for BCG ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload25
U2T for BCG ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload32
U2T for BCG ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload37
U2T for BCG ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload51
U2T for BCG ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload42
U2T for BCG ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload141
U2T for BCG ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload7
U2T for BCG ตำบลหัวเวียงและตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload4

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดสระบุรี ปี 2565

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดอ่างทอง ปี 2565

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15669
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top