Search
× Search
image

ข้อมูล &
เอกสาร

สำหรับเผยแพร่

ข้อมูลการดำเนินงาน

 Title Clicks
ข้อมูลนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลพื้นที่ ปี 2564 องครักษ์ โมเดลDownload111
ข้อมูลนำเสนอแผนกิจกรรม ปี 2565 องครักษ์ โมเดลDownload54
ข้อมูลสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับตำบลDownload69
รายงานความก้าวหน้า U2T 11 ตำบล ก.พ.-ส.ค. 64Download62
รายงานความก้าวหน้า U2T 11 ตำบล ก.ย.-ต.ค. 64Download47
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม: องครักษ์ โมเดล 2565Download1
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม: อโศก โมเดล 2565Download1
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SWU U2T 2564Download7
รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T จังหวัดนครนายกDownload35
รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T จังหวัดสระแก้วDownload28
สรุปผลการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2548-2565Download80

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T จังหวัดนครนายก

 Title Clicks
U2T ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload57
U2T ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload39
U2T ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload102
U2T ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload49
U2T ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload42
U2T ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload427
U2T ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload44
U2T ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload42
U2T ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload50
U2T ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload55
U2T ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload9895
U2T ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload44
U2T ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload41
U2T ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload41
U2T ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload37
U2T ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload40
U2T ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload75
U2T ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload35
U2T ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload45
U2T ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload44
U2T ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload112

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T จังหวัดสระแก้ว

 Title Clicks
U2T ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วDownload50
U2T ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload64
U2T ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วDownload59
U2T ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วDownload42
U2T ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วDownload46
U2T ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload43
U2T ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload64
U2T ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload38
U2T ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload35
U2T ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload36
U2T ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload44

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดนครนายก

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload2
U2T for BCG ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload2
U2T for BCG ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload2
U2T for BCG ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload3
U2T for BCG ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload4
U2T for BCG ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload2
U2T for BCG ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload2
U2T for BCG ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload1
U2T for BCG ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload1

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload1
U2T for BCG ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload1
U2T for BCG ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload5
U2T for BCG ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload1
U2T for BCG ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload3
U2T for BCG ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload1
U2T for BCG ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload1
U2T for BCG ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload1
U2T for BCG ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload1
U2T for BCG ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload1

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดสระบุรี

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดอ่างทอง

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15669
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by My Website
Back To Top