Search
× Search
image

ข้อมูล &
เอกสาร

สำหรับเผยแพร่

ข้อมูลการดำเนินงาน

 Title Clicks
ข้อมูลนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลพื้นที่ ปี 2564 องครักษ์ โมเดลDownload148
ข้อมูลนำเสนอแผนกิจกรรม ปี 2565 องครักษ์ โมเดลDownload71
ข้อมูลสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับตำบลDownload98
รายงานความก้าวหน้า U2T 11 ตำบล ก.พ.-ส.ค. 64Download81
รายงานความก้าวหน้า U2T 11 ตำบล ก.ย.-ต.ค. 64Download61
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม: องครักษ์ โมเดล 2565Download28
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม: อโศก โมเดล 2565Download15
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SWU U2T 2564Download21
รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T จังหวัดนครนายกDownload53
รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T จังหวัดสระแก้วDownload41
สรุปผลการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2548-2565Download121

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T จังหวัดนครนายก ปี 2564

 Title Clicks
U2T ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload68
U2T ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload50
U2T ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload135
U2T ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload59
U2T ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload58
U2T ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload455
U2T ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload53
U2T ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload52
U2T ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload61
U2T ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload85
U2T ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload10105
U2T ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload57
U2T ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload54
U2T ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload53
U2T ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload48
U2T ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกDownload53
U2T ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload139
U2T ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload47
U2T ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload54
U2T ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload54
U2T ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload156

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T จังหวัดสระแก้ว ปี 2564

 Title Clicks
U2T ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วDownload62
U2T ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload96
U2T ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วDownload73
U2T ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วDownload54
U2T ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วDownload56
U2T ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload53
U2T ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload4
U2T ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload51
U2T ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload45
U2T ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload48
U2T ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วDownload53

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดนครนายก ปี 2565

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload33
U2T for BCG ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload15
U2T for BCG ตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload14
U2T for BCG ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload15
U2T for BCG ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload13
U2T for BCG ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload14
U2T for BCG ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload14
U2T for BCG ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload14
U2T for BCG ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload13
U2T for BCG ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload11
U2T for BCG ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload12
U2T for BCG ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload15
U2T for BCG ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload12
U2T for BCG ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload17
U2T for BCG ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload12
U2T for BCG ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload14
U2T for BCG ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายกDownload14
U2T for BCG ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload12
U2T for BCG ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload14
U2T for BCG ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกDownload15
U2T for BCG ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload14
U2T for BCG ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกDownload14
U2T for BCG ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกDownload12

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดนนทบุรี ปี 2565

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload4
U2T for BCG ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีDownload4
U2T for BCG ตำบลบางกะสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีDownload3
U2T for BCG ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีDownload4
U2T for BCG ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload3
U2T for BCG ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload4
U2T for BCG ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload5
U2T for BCG ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload3
U2T for BCG ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload3
U2T for BCG ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีDownload3
U2T for BCG ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีDownload4
U2T for BCG ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีDownload3
U2T for BCG ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีDownload4

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2565

 Title Clicks
U2T for BCG ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload12
U2T for BCG ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload12
U2T for BCG ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload30
U2T for BCG ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload9
U2T for BCG ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload12
U2T for BCG ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload11
U2T for BCG ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload10
U2T for BCG ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload11
U2T for BCG ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload10
U2T for BCG ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาDownload11

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดสระบุรี ปี 2565

สรุปข้อมูลรายตำบล โครงการ U2T for BCG จังหวัดอ่างทอง ปี 2565

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15669
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top