Search
× Search
image

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม

องครักษ์ โมเดล

ONGKHARAK MODEL

image
ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ปลอดภัย มีการพัฒนาการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ซึ่งชุมชนจะเข้มแข็ง มีสุขภาวะที่ดีได้ ต้องอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ตลอดจนอาศัยความร่วมมือและข้อมูลทางวิชาการจากภาครัฐ หน่วยงานที่ให้องค์ความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับพฤติกรรมการบริโภค การดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเป้าหมายคือการมีสุขภาวะที่ดีครบทุกด้านของคนในชุมชนและมีการสร้างเครือข่ายองค์กรต้นแบบสุขภาวะแบบบูรณาการของตำบลในอำเภอองครักษ์

image

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบ
เพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม
องครักษ์ โมเดล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะองค์รวมแบบบูรณาการของตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย
     1) กลุ่มบ้าน (ชุมชน) : เน้นผู้สูงอายุ และวัยแรงงาน
     2) กลุ่มวัด : คณะสงฆ์ประจำวัดในชุมชน
     3) กลุ่มโรงเรียน : นักเรียนและครู

2. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะองค์รวมต้นแบบทั้งภายในและภายนอก
     1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรสุขภาวะต้นแบบ อย่างน้อย 1 แห่ง
     2) วัดและกลุ่มคณะสงฆ์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรสุขภาวะต้นแบบ อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง
     3) โรงเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรสุขภาวะต้นแบบ อย่างน้อยจำนวน 1 แห่ง
     4) คณะและสถาบันภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมบูรณาการร่วมกับเครือข่ายองค์กรระดับท้องถิ่นอย่างน้อย 4 แห่ง

3. เพื่อบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม สู่การดำเนินงานเชิงรูปธรรมร่วมกับองค์กรระดับท้องถิ่น

4. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มประชากรในตำบลบางปลากด

image
Ongkharak Model

แผนกิจกรรม ปี 2565

หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่วนกิจการเพื่อสังคมมีกำหนดจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวมทั้ง 4 ด้าน (กาย ใจ สังคม และปัญญา) ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงปรับรูปแบบกิจกรรม และการดำเนินการให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จากการติดตามผลการดำเนินการจากปีที่แล้วและในปีนี้ โดยยังคำนึงถึง การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน (นักเรียน พระสงฆ์ และผู้สูงอายุ) โดยเพิ่มกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยในการบูรณาการร่วมกัน และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพกับชุมชน โดยมีศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมศูนย์กลางในการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวมได้ครบทุกด้าน

เพิ่มเติม

Ongkharak Model

ผลการสำรวจข้อมูลพื้นที่ ปี 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย การดำเนินการเริ่มต้นสำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ และประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งวัด โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อขอข้อมูลด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ จากการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่เป็นอย่างดี รวมถึงมีโอกาสในการเก็บภาพกิจวัตร และวิถีชีวิตประจำวันของพระสงฆ์ ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ และนักเรียน ในชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินกิจกรรมให้กับเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัย ในการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน และเครือข่ายภายนอก สำหรับการดำเนินการกิจกรรมในครั้งถัดไป

เพิ่มเติม

image

ONGKHARAK MODEL

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม

องครักษ์โมเดล

กิจกรรมประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1
ในวันพุธที่ 18 พ.ค. 65

เพิ่มเติม
image

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม: องครักษ์ โมเดล

เอกสารเพิ่มเติม

image

Ongkharak Model Gallery

Search Tags 

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top