Search
× Search
image

โครงสร้าง &
ภาระหน้าที่

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
image
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University
|
|
สำนักงานอธิการบดี
Office of The President Srinakharinwirot University
|
|
ส่วนกิจการเพื่อสังคม
Social Service Office
โครงสร้างการบริหาร (Administrative Organization Structure)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
Vice President for Planning and Social Strategy
|
|

ผู้อำนวยการส่วนกิจการเพื่อสังคม
Director, Social Service Office
|
|
งานสนับสนุนและพัฒนา                                            งานประสานพันธกิจ                                       งานชุมชนสัมพันธ์
|                                                            |                                                           |
|                                                            |                                                           |
                                                                                                  
บุคลากร (Staff)                                         บุคลากร (Staff)                                        บุคลากร (Staff)
ภาระหน้าที่ (Responsibility)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

4

ผู้บริหาร

3

สายงาน

21

บุคลากร

               ส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่รับผิดชอบพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มีการดำเนินงานที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนไปถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้กับชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานสรุปผลเป็นไปตามภารกิจงาน 3 ด้าน

               ภารกิจที่ 1 การให้บริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย

               ภารกิจที่ 2 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม

               ภารกิจที่ 3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่จิตอาสา เพื่อรับใช้สังคม

               หน้าที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการให้บริการตามพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement) เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการติดตามและประเมินผล


               โครงสร้างแบ่งเป็น 3 งาน ได้แก่ งานสนับสนุนและพัฒนา งานประสานพันธกิจ และงานชุมชนสัมพันธ์ โดยแต่ละงานจะมีภาระงานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน คือ

               1. งานสนับสนุนและพัฒนา
               หน้าที่ : บริหารงานทั่วไปภายในส่วนกิจการเพื่อสังคม ติดต่อประสานงาน วางแผนกับส่วนงานอื่นๆ รับผิดชอบเรื่องงานเอกสารสารบรรณ งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารบุคคล พัฒนาศักยภาพของบุคคลในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของส่วนงาน

               2. งานประสานพันธกิจ
               หน้าที่ : ประสานงานติดตามประเมินผลโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนและการวิจัย เก็บรวบรวมองค์ความรู้ วิเคราะห์ผลการบูรณาการ จัดทำแผน ติดตามผลและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานฯ รวมถึงดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาของชุมชนและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ

               3. งานชุมชนสัมพันธ์
               หน้าที่ : ประสานงานการวิเคราะห์โครงการ บริหารงานโครงการตามแผนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของส่วนงานฯ มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบในการสำรวจ รวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลภาคสนาม ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ การเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบฐานข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ การให้การอบรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะชน และชุมชน โครงการพิเศษซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีรูปแบบของกิจกรรมในโครงการตามแต่ละข้อที่ได้ตกลง

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top