Search
× Search
image

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

U 2 T

image

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติในการจัดทำ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้มีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน โดยจะมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะสามารถใช้องค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัดสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อให้การทำงานบูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

image

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย BCG (U2T for BCG)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย BCG เป็นการต่อยอดการดำเนินการจาก "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ" โดยจะใช้ข้อมูล Thailand Community Big Data(TCD) ที่ได้ดำเนินการมาใน "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ" ที่บ่งบอกถึงศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากร ความหลาหหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนารายพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่.

เอกสาร เพิ่มเติม

image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย BCG รอบที่ 1

เอกสาร เพิ่มเติม

image
U2T

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564

เพิ่มเติม

U2T

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2564

เพิ่มเติม

image
image
U2T

รายงานผลกระทบโครงการ

รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จังหวัดนครนายก

เอกสารเพิ่มเติม

U2T

รายงานผลกระทบโครงการ

รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม

image
image

USI - TSI : U2T
ข้อมูลสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน


2

จังหวัด


40

ตำบล

17

หัวหน้าโครงการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เพิ่มเติม

image

เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ทับพริก

แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทับพริก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (U2TSWU ทับพริก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การนำเสนอโครงการ U2T

ข้อมูลนำเสนอโครงการ U2T


รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SWU U2T 2564


สรุปข้อมูลรายตำบลโครงการ SWU-U2T for BCG

สรุปรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด
จังหวัดสระแก้ว

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 14 ตำบล

.................................

E-Book

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top