Search
× Search
image

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

U 2 T for BCG

 image

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติในการจัดทำ โครงการับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ได้มีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน โดยจะมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะสามารถใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัดสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การทำงานบูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

image
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-U2T for BCG

image

โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SWU-U2T for BCG FAIR 2023

 ข้อมูล เพิ่มเติม

ข้อมูลโครงการ SWU-U2T for BCG ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออนไลน์ภายนอกหน่วยงาน

มศว ประกาศพร้อมเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม” หลังประสบความสำเร็จ U2T for BCG ในพื้นที่ 107 ตำบล ครอบคลุม 30 อำเภอ 10 จังหวัด
MGR ONLINE
มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม มศว. ต่อยอดความสำเร็จ U2T for BCG
MCOT DIGITAL


มศว ประกาศพร้อมเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม”
DAILYNEWS
image

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย BCG (U2T for BCG)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย BCG เป็นการต่อยอดการดำเนินการจาก "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ" โดยจะใช้ข้อมูล Thailand Community Big Data(TCD) ที่ได้ดำเนินการมาใน "โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ" ที่บ่งบอกถึงศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากร ความหลาหหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนารายพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่.

เอกสาร เพิ่มเติม

image
U2T

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2564

เพิ่มเติม

U2T

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2564

เพิ่มเติม

image
image
U2T

รายงานผลกระทบโครงการ

รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จังหวัดนครนายก

เอกสารเพิ่มเติม

U2T

รายงานผลกระทบโครงการ

รายงานผลการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม

image
image

USI - TSI : U2T
ข้อมูลสรุปตัวชี้วัดและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน


2

จังหวัด


40

ตำบล

17

หัวหน้าโครงการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เพิ่มเติม

image

เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ทับพริก

แผนที่ท่องเที่ยวตำบลทับพริก ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (U2TSWU ทับพริก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การนำเสนอโครงการ U2T

ข้อมูลนำเสนอโครงการ U2T


รายงานผลการดำเนินงานโครงการ SWU U2T 2564


สรุปข้อมูลรายตำบลโครงการ SWU-U2T for BCG

สรุปรายงานการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด
จังหวัดสระแก้ว

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 14 ตำบล

.................................

E-Book

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top