Search
× Search
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างประชาคมวิชาการให้ความรู้ประดุจนักปราชญ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล
สมฐานะของผู้นำทางปัญญา

มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงในการทำงานและรับใช้สังคมในศาสตร์ที่ตนศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนางานวิจัย ทั้งของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้ทันสมัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society)

         image
image
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY :
LEARNING UNIVERSITY
FOR SOCIETY

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

03


พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม Social Engagement

“บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นหนึ่งในพันธกิจ (Mission) สำคัญของ มหาวิทยาลัยที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) โดยอาศัยความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม บนฐาน ความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน “บริการวิชาการที่มีคุณภาพ จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นหนึ่งในพันธกิจ (Mission) สำคัญของ มหาวิทยาลัยที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553–2567) โดยอาศัยความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม บนฐาน ความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติม

                                               image

สาร รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เริ่มทบทวนและเข้าสู่ขั้นตอนในการยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2565 – 2580) แทนแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ฉบับเดิม (พ.ศ. 2553 – 2567) ซึ่งใกล้จะหมดช่วงเวลาลง โดยมีกรอบในการร่างแผนยุทธศาสตร์ใหม่นี้ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในที่สุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย คือการเป็น

“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society)”

เพิ่มเติม

image
ดำเนินการ

โครงการอโศก โมเดล

การพัฒนาสังคมเมืองในปัจจุบันนั้นต้องอาศัยความร่วมมือกัน และใช้ทรัพยากรที่มี ทั้งด้านวิชาการ และทรัพยากรสถานที่ งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา เห็นถึงความสำคัญในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

เพิ่มเติม

image
ดำเนินการ

โครงการองครักษ์ โมเดล

การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาวะองค์รวมทั้ง 4 ด้าน (กาย ใจ สังคม ปัญญา) ผ่านการดาเนิน กิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ และคนในชุมชน) โดยอาศัยความร่วมมือ และองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้สามารถพัฒนาพื้นที่เป็นต้นแบบเครือข่ายการจัดการสุขภาวะองค์รวม ให้กับพื้นที่อี่น ๆ ต่อไปได้

เพิ่มเติม

image
ดำเนินการ

โครงการ U2T

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติในการจัดทำ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้มีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน

เพิ่มเติม

EasyDNNnewsWidgets

 • All
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรม
More
  การเสวนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมโดยการจัดการแบบบูรณาการในชุมชน 0 ข่าวกิจกรรม
  Thanisorn Siriratunyu

  การเสวนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมโดยการจัดการแบบบูรณาการในชุมชน

  ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรม “การเสวนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมโดยการจัดการแบบบูรณาการในชุมชน” ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) ในวันพุธที่ 14...
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และ การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 0 ข่าวประชาสัมพันธ์
  Thanisorn Siriratunyu

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และ การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1

  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวถึงความสำคัญในการตระหนังถึงการนำกระบวนการประเมินผลกระทบทางสังคม และ...

  No content

  A problem occurred while loading content.

  Previous Next
  image
  ASOK MODEL

  STRONGER TOGETHER
  SEASON 2 

  เพิ่มเติม

  image
  ONGKHARAK MODEL

  กิจกรรมประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 

  เพิ่มเติม

  ติดตาม
  มาตรการป้องกัน

  การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดโอกาสเสี่ยงในกาติดเชื้อของบุคลากรและนิสิต และสอดคล้องกับคำสั่งของทางราชการ

  เพิ่มเติม

  image
  image

  มุมนี้ต้องไป

  มศว มาแล้วต้องเช็คอิน พื้นที่สีเขียวผ่อนคลาย อากาศสะอาดสดชื่นใจ สร้างสรรค์แก่ชุมชน 

  พาฉันไป
  image

  รู้จัก มศว 

  การศึกษาคือ
  ความเจริญงอกงาม
  "Education is Growth"

  พาฉันไป
  image

  อดีตสร้างปัจจุบัน

  ประวัติมหาวิทยาลัย
  “มหาวิทยาลัยที่เจริญ
  เป็นศรีสง่าแก่มหานคร”

  พาฉันไป
  image

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ

  Link
  image

  สำนัก
  งบประมาณ

  Link
  image

  กระทรวง อว.

  Link
  image

  จังหวัดนครนายก

  Link
  image

  จังหวัดสระแก้ว

  Link


  แอพพลิเคชัน

  แหล่งรวมแอพพลิเคชันและระบบสารสนเทศมากมาย
  พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

  คลิก

  image

  ศูนย์กลางการให้บริการและการบริหารจัดการ สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการนิสิต การบริหารทรัพยากร ประสานนโยบายทุกๆ ด้าน ของมหาวิทยาลัย

  คลิก

  ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

  114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
  E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

  Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
  Back To Top