Search
× Search
image

ประวัติ &
วิวัฒนาการ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

image
ส่วนกิจการเพื่อสังคม เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่รับผิดชอบพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัย อยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มีการดำเนินงานที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน ถ่ายทอดและแก้ปัญหาให้กับชุมชนจัดกิจกรรมร่วมกัน...

image

Learning University for Society

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม

3

อธิการบดี

18

ปี

923

โครงการ

image

พ.ศ. 2547-2554

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

ดาวสามดวงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญและเจียระไนให้สุกสว่างเจิดจรัส คือ ดาววิชาการและวิจัย ดาวนิสิต และดาวชุมชน ซึ่งดาวทั้งสามดวงนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เพียรเจียระไนสืบเนื่องมาจากรากเหง้าทางการศึกษาของตน การศึกษาที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของโลกใบนี้ ทั้งความเป็นตัวตนของมนุษย์ มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับโลก ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จักรวาล การแก้ปัญหาวิกฤตโลกและวิกฤตสังคม ต้องแก้ด้วยการศึกษาเป็นประการสำคัญ และจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสืบไป

เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยวันนี้ จึงเป็น “การบริหารจัดการอนาคต” อย่างสำคัญยิ่ง เราเชื่อมั่นว่า เหล่านี้คือ “จุดเปลี่ยน มศว” ในห้วงเวลาหลัง 60 ปี มศว และเราเชื่อมั่นว่า วันเวลาเช่นนี้จะกลายเป็นรากฐานที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อย่างแน่นอน

ด้วยอุดมการณ์ นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะก้าวรุกไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบหรือมหาวิทยาลัยพหุศาสตร์ที่คมชัด ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกระแสสากล จากประชาคมอาเซียน เอเชีย และนานาชาติ ในขั้วหนึ่ง และอีกขั้วหนึ่งยังพัฒนาจากรากฐานของตนเองไปสู่อีกกระบวนทัศน์หนึ่ง ก้าวไปสู่ชุมชนและตีนติดดินด้วยกระบวนการใหม่บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พวกเราประสงค์จะเป็นต้นแบบของกระบวนการบริหารจัดการทางการศึกษาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อประกาศ “ดาวชุมชน” ให้สุกสว่างให้จงได้

image

พ.ศ. 2555-2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมทางวิชาการอันมีทั้งสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่เฉกเช่นปัจเจกบุคคลทั่วไป หน้าที่หลักสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ ร่วมกับชุมชนและสังคม จึงก่อให้เกิดพันธกิจบริการวิชาการแก่สังคมขึ้น โดยมุ่งยกระดับ เพิ่มพูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชนทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย” เพื่อน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีจิตสำนึกและตระหนักมาโดยตลอดถึงความสำคัญของชุมชนและสังคมตระหนักถึงบุญคุณที่ชุมชนมีต่อมหาวิทยาลัย

โครงการสร้างค่ายแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ปลูกจิตสำนึกการมีจิตอาสารับใช้สังคม เป็นพลังสร้างสรรค์ในทางบวก ทำให้นิสิตและบุคลากรได้เรียนรู้ในพื้นที่จริง ณ วิทยาลัยโพธิวิชาลัย จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดตาก เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากปราชญ์ชาวบ้าน หล่อหลอมให้เกิดความเข้าใจในการคิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เพื่อให้นิสิตและบุคลากรที่ผ่านการเข้าร่วมค่ายนี้ เกิดแรงบันดาลใจในชีวิตส่วนตนและชีวิตการทำงาน อันจะเป็นผลดีต่อการเป็นนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ชื่อว่า เป็นคนดี คนเก่ง และรับใช้สังคม

image

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของศักยภาพในหน่วยงานที่สามารถทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการมาบูรณาการร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ในการช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม รวมถึงขับเคลื่อนนำร่องการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมและพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยต้นแบบ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ที่นำร่องในด้านการนำความรู้ที่มีช่วยเหลือสังคม สามารถสร้างเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม

มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างจริงจังและเข้มแข็ง ในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับชุมชนและภาคีต่างๆ ในการส่งผ่านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละโครงการได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับชุมชน ทำให้เห็นคุณค่าของคนทำงานทุกโครงการที่เปี่ยมไปด้วยจิตอาสา

รองอธิการบดี

2548 - ปัจจุบัน

image

รองอธิการดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภา ปานเจริญ
พ.ศ. 2547 - 2554

-------------------

image

รองอธิการดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
พ.ศ. 2555 - 2562

-------------------

image

รองอธิการดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

-------------------

ก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม พ.ศ.2547
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์สาระและความสำคัญของพันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคมที่เชื่อมโยงในหลายมิติ จนนำไปสู่การกำหนดงานบริหารวิชาการแก่สังคมให้มีความสำคัญในระดับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างโครงการใหม่ๆที่ส่งผลต่อการได้รับงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น โครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีความหลายหลายทั้งชุมชนในเมืองและชุมชนต่างจังหวัดหลายโครงการ แม้หลายโครงการจะต้องมีการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง แต่หลายโครงการได้แสดงศักยภาพ พลังร่วม และส่งผลต่อสังคม ชุมชน อย่างน่าชื่นชม
JOHN DOE - Duis consectetur
เปลี่ยนเป็นส่วนกิจการเพื่อสังคม 
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
การผลักดันแนวคิด “หนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย” เพื่อน้อมนำ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาแปรสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ทุกมหาวิทยาลัยได้มีบทบาทในการร่วมพัฒนาสังคมประเทศชาติ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นที่รวมของบุคคลระดับมันสมองของประเทศควรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำงานเชิงรุกหรือเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม .
JOHN DOE - Duis consectetur
image
สรุปผล

การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 2548-2565

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top