Search
× Search
image

ข่าวกิจกรรม &
ประชาสัมพันธ์

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

การเสวนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมโดยการจัดการแบบบูรณาการในชุมชน
Thanisorn Siriratunyu

การเสวนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมโดยการจัดการแบบบูรณาการในชุมชน

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

กล่าวต้อนรับโดย ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ (ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ) กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดยรศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม) ได้รับเกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการโดย นายสุภกิณห์ แวงชิน (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก) และกล่าวสัมโมทนียกถาโดย พระราชสิทธิวราจารย์ ดร. (ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช)

ดำเนินการเสวนาฯโดย ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม) โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการฯ รวมถึงกิจกรรมที่ผ่านมาในการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวมในพื้นที่อำเภอองครักษ์

ผ่านความร่วมมือระหว่าง คณะ สถาบัน สำนัก หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และชุมชน โดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่ชุมชนได้รับเป็นสำคัญ อีกทั้งสามารถนำงานวิจัยเข้ามาใช้เพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมต้นแบบและพัฒนาต่อยอดสู่การจดสิทธิบัตรต่อไป

ซึ่งงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน

• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาทิ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ และบุคลากร

• หน่วยงานราชการ หน่วยงานต่างๆ และผู้นำชุมชน อาทิ นายอำเภอองครักษ์ สาธารณสุขจังหวัดนครนายก สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก8) นายกอบต.บางปลากด นายกอบต.โพธิ์แทน ผอ.รพ.สต.บ้านบน ผอ.กศนอำเภอองครักษ์ ผู้แทนโรงเรียนในตำบลบางปลากดและตำบลโพธิ์แทน ผู้แทนจากชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งยังมีพิธีสงฆ์และร่วมถวายเพลพระสงฆ์ในตำบลบางปลากดจำนวน 40 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านอีกด้วย

Previous Article การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และ การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1
Print
55 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top