Search
× Search
image

ข่าวกิจกรรม &
ประชาสัมพันธ์

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

กิจกรรมประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1
Thanisorn Siriratunyu

กิจกรรมประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

กิจกรรมประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1 โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)
กลุ่มเป้าหมาย : พระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุ

โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น

• การตรวจประเมินสุขภาพ จากคณะพยาบาลศาสตร์

• การประเมินการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ จากคณะกายภาพบำบัด

• การตรวจสุขภาพช่องปาก จากคณะทันตแพทยศาสตร์

• การให้คำแนะนำการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากคณะเภสัชศาสตร์

• กิจกรรมดนตรีบำบัด จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

• การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยยางยืด จากศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวันพุธที่ 18 พ.ค. 65 ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติฯ

📸 ภาพถ่าย : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

#OngkharakModel

#องครักษ์โมเดล #มศว #SWU

#ส่วนกิจการเพื่อสังคม

Previous Article ขอเรียนเชิญ พระภิกษุสงฆ์ และผู้สูงอายุในตำบลบางปลากด เข้าร่วมกิจกรรมประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1
Next Article กิจกรรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพ (อโศกโมเดล)
Print
29 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by My Website
Back To Top