Search
× Search
image

ข่าวกิจกรรม &
ประชาสัมพันธ์

ส่วนกิจการเพื่อสังคม

กิจกรรมการแสดงดนตรี จากวง #Hypercollab จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้... กิจกรรมการแสดงดนตรี จากวง #Hypercollab จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้...

กิจกรรมการแสดงดนตรี จากวง #Hypercollab จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้...

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

0 59
เสวนาวิชาการ BCG กับการท่องเที่ยว ภายใต้ กิจกรรม ชม ชิม ช้อป U2T for BCG เสวนาวิชาการ BCG กับการท่องเที่ยว ภายใต้ กิจกรรม ชม ชิม ช้อป U2T for BCG

เสวนาวิชาการ BCG กับการท่องเที่ยว ภายใต้ กิจกรรม ชม ชิม ช้อป U2T for BCG

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

0 52
RSS
First45679111213Last

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) ชั้น 6

114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 0-2649-5000 ต่อ 15925, 15669, 11396, 11398 (พัสดุ-การเงิน) 11397, 15058
E-mail : ssoswu@g.swu.ac.th

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by My Website
Back To Top